Patointeligencja oznacza w języku potocznym młodzieży grupę inteligentnych licealistów niestroniących od używek.

Definicja – co to znaczy patointeligencja

Patolinteligencja jest sformułowaniem powstałym z połączenia dwóch słów: patologiczna i inteligencja. Określenie to odnosi się do osób o wysokim ilorazie inteligencji, które jednocześnie zachowują się aspołecznie. W gronie młodzieży zwykło w ten sposób nazywać się licealistów, uczęszczających do prestiżowych szkół, niestroniących przy tym od używek takich jak alkohol i narkotyki.


Przykłady użycia określenia patointeligencja

  • – Do którego LO startujesz w pierwszej kolejności.
    – Na pewno nie do patointeligencji.
  • – Chcę iść do prywatnego liceum. Znalazłam we Wrocławiu najlepsze. Mam dobre wyniki z matury i z pewnością mnie przyjmą
    – Staniesz się patointeligencją jak wszyscy w prywatnych liceach.